תחנת פתיחה
 1 'תחנה מס 
 2 'תחנה מס 
 3 'תחנה מס 
 4 'תחנה מס 
 5 'תחנה מס 
 6 'תחנה מס 
 7 'תחנה מס 
 8 'תחנה מס 
 9 'תחנה מס 
 10 'תחנה מס 
תחנת סיום